استفاده از absolute برای ویژگی position

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

این div در موقعیت تعیین شده در کد آن نمایش داده می شود.