استفاده از ویژگیهای bottom و left

این DIV در موقعیت تعیین شده در کد آن نمایش داده می شود.

1

2

3

4

5