رویدادهای مربوط به فرمها

نام رویداد مثال

onfocus
و

onblur

برای آزمایش این دو رویداد متنی را در کادر زیر بنویسید:
onchange یکی از گزینه های روبرو را انتخاب کنید:
onselect متنی را که در کادر روبرو است انتخاب کنید:
onreset دکمه روبرو را برای پاک کردن فرم کلیک کنید:
onsubmit دکمه روبرو را برای ارسال آزمایشی فرم کلیک کنید:

برای بازگشت به صفحه قبلی اینجا را کلیک کنید.