رویدادهای مربوط به ماوس

نام رویداد آزمایش رویداد
onClick در این قسمت کلیک کنید تا رویداد onClick اجرا شود.
onDblClick در این قسمت دابل کلیک کنید تا رویداد onDblClick اجرا شود.
onMouseDown در این قسمت کلید ماوس را پایین نگهدارید تا رویداد onMouseDown اجرا شود.
onMouseMove روی این قسمت ماوس خود را حرکت دهید تا رویداد onMouseMove اجرا شود.
onMouseOver ماوس خود را روی این قسمت قرار دهید تا رویداد onMouseOver اجرا شود.
onMouseOut وقتی ماوس از روی این قسمت کنار رود رویداد onMouseOut اجرا می شود.
onMouseUp وقتی کلید ماوس روی این قسمت رها شود رویداد onMouseUp اجرا می شود.

برای بازگشت به صفحه قبلی اینجا را کلیک کنید.