این متن پس از کلیک کردن همه دکمه های Ok نمایش داده می شود.