ویژگیهای مربوط به متن در CSS

در این قسمت به ادامه ویژگیهایی که بر روی متن ها اثر می گذارند می پردازیم.

text-transform

این ویژگی مشخص می کند که متن با استفاده از حروف بزرگ نوشته شود یا حروف کوچک و یا به صورت معمولی البته بدون آنکه در حروفی که تایپ شده است تغییری به وجود آورید. با این روش اگر خواستید قسمتی از متن مثلاً برای تأکید بیشتر با حروف بزرگ مشاهده شود نیازی نیست که دوباره آن قسمت را از اول تایپ کنید. البته این ویژگی در زبان فارسی چندان استفاده ای ندارد ولی در زبانهایی مثل انگلیسی می توانید آنرا به کار ببرید.

به یک مثال در مورد این ویژگی توجه کنید:

<div style="text-transform: uppercase">This is an example of uppercase in text-transform property.</div>

این هم نتیجه:

This is an example of uppercase in text-transform property.

همانطور که مشاهده می کنید بدون استفاده از حروف بزرگ در نوشتن کد، متن ما با حروف بزرگ نمایش داده می شود.

این ویژگی چند مقدار دارد که در اینجا مشاهده می کنید:

 • none :
  با انتخاب این گزینه متن به همان صورتی که تایپ شده است نمایش داده می شود.
 • lowercase :
  با انتخاب این گزینه متن با حروف کوچک نمایش داده می شود.
 • uppercase :
  این گزینه متن را با حروف بزرگ نمایش می دهد.
 • capitalize :
  این گزینه حروف اول کلماتی را که با حروف کوچک نوشته شده اند با حروف بزرگ و بقیه حروف را با حروف کوچک نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید:
<div style="text-transform: capitalize">this is an example of capitalize value for text-transform propety</div>

متن به صورت زیر نمایش داده می شود:

this is an example of capitalize value for text-transform propety

 


line-height

این ویژگی به ما امکان می دهد تا ارتفاع سطر ها را مشخص کنیم. این ارتفاع می تواند به صورت درصد یا در مقیاس پیکسل باشد و فاصله بین سطرها را مشخص می کند.

برای مثال اگر بخواهیم سطرها از هم 50 پیکسل فاصله داشته باشند می توانیم به صورت زیر عمل کنیم:

<div style="line-height: 50px">بین این سطر و سطر بعدی<br>20 پیکسل فاصله وجود دارد.</div>

نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

بین این سطر و سطر بعدی
20 پیکسل فاصله وجود دارد.

 


text-indent

این ویژگی مقدار تو رفتگی متن را در سطر اول هر قسمت (مثلاً سطر اول هر پاراگراف) مشخص می کند. این مقدار می تواند بر حسب پیکسل یا در صد باشد.

در مثال زیر این مقدار تو رفتگی را 30 پیکسل در نظر می گیریم:

<div style="text-intend: 30px">
سطر اول این قسمت با 30 پیکسل تو رفتگی نمایش داده می شود.<br>
در حالی که بقیه سطرها به صورت عادی و<br>
بدون تو رفتگی نمایش داده می شوند.
</div>

این هم نتیجه:

سطر اول این قسمت با 30 پیکسل تو رفتگی نمایش داده می شود.
در حالی که بقیه سطرها به صورت عادی و
بدون تو رفتگی نمایش داده می شوند.

نظرات بازدید کنندگان